സംസ്ഥാനത്ത് പുതുതായി രൂപീകരിച്ച മുനിസിപ്പാലിറ്റി /കോര്‍പ്പറേഷന്‍- ഓഫീസ് കെട്ടിടം നിര്‍മ്മിക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റ് - കിഫ്ബിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് –ഭരണാനുമതി സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 210/2019/തസ്വഭവ Dated 31/01/2019